Pogoji poslovanja - Apartmaji.com - Največja ponudba mobilnih hišk in apartmajev
Show menu

Pogoji poslovanja

Organizator vašega potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi, prijavnici oz. na računu navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

1. Cene aranžmaja, prijava in vplačila aranžmaja

Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. Organizator si v skladu z zakonom pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če se spremeni tečaj referenčnih valut, na osnovi katerih je zaračunano potovanje, ali zaradi sprememb cen v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V tem primeru soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10 % ni potrebno. Če pa podražitev preseže 10 %, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila odpovednih stroškov.

Cena aranžmaja velja pod naslednjimi pogoji:
 • da potnik ob prijavi vplača 30 % celotne vrednosti aranžmaja, manjkajočih 70 % cene pa je treba plačati najmanj 14 dni pred potovanjem, kar pa ne velja za ponudbe z vključenim popustom za zgodnje prijave (first minute), kjer je za uveljavljanje ponudbe z znižano ceno potrebno celotno plačilo ob prijavi.
 • da potnik ob rezervaciji »na poizvedbo« ali »na vprašanje« vplača akontacijo v višini 50 eur in na dan potrditve rezervacije s strani organizatorja potovanja vplača razliko v skladu z a.) točko.
 • če razlika do polnega plačila, v primeru kratkoročnih rezervacij pa celotna vrednost rezervacije, ni poravnana pravočasno imajo Apartmaji.com d.o.o. pravico, da storitve ne izvedejo oz. izavajnje storitve odklonijo.

2. Stroški spremembe rezervacije na željo potnika

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le ta še mogoča, organizator bremeni potnika 10 € po prijavi (rezervaciji). Vsaka sprememba potovanja znotraj enega meseca do odhoda se ne smatra kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja navedena tabela odpovedi potovanja s strani potnika.

3. Telefonska ali spletna prodaja/rezervacija

V primeru telefonske ali spletne prodaje ali prodaje turističnih aranžmajev po e-pošti se pogodba šteje za sklenjeno z dnem odobrene avtorizacije za plačilo s kreditno kartico s strani banke, oziroma v primeru dogovora o plačilu s položnico ali nakazilom na transakcijski račun z dnem, ko organizator prejme plačilo na svoj račun oziroma v primeru dogovora o plačilu v poslovalnici organizatorja z dnem plačila v poslovalnici.

Pri spletni rezervaciji na spletu poiščite in izberite ponudbo, ki vam ustreza. To je možno storiti s pomočjo iskalnika na prvi strani ali z brskanjem po izbrani ponudbi počitnic in potovanj ter klikom na gumb Prikaži ponudbe. Na strani, kjer je predstavljena ponudba, izberite datum in začnite rezervacijo z gumbom Preveri razpoložljivost. Ko je razpložljivost preverjena in se je ponudba osvežila kliknete na gumb Rezerviraj.

Rezervacija poteka po korakih. V vsakem od korakov vnesite zahtevane podatke. Odločite se, kdaj in na kakšen način želite plačati. Na koncu potrdite rezervacijo z gumbom Rezerviraj. Rezervacijo je možno plačati s plačilno/kreditno kartico ali UPN nalogom.

4. Odpoved potovanja s strani potnika

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi in sicer:
 • za odpoved do 60 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 20 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved od 59 do vključno 30 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved 29 do vključno 15 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 90 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved 14 dni do vključno dneva začetka potovanja organizator zadrži 100 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov,
 • v primeru, da so v ceno aranžmaja vključene tudi letalske vozovnice, za le-te veljajo posebni pogoji odpovedi in sicer organizator zadrži 100 % vrednost vozovnic ne glede na dan odpovedi.

Vse odpovedi s strani gosta morajo biti v pisni obliki in veljajo z dnem prejetja, obvestilo je lahko poslano tudi na elektronski naslov info@apartmaji.com). Če v izbrani namestitvi gosti ne bivajo ali celo prispejo kasneje, nio opravičeni do povračila neizkoriščenih dni.

V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

5. Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejeme rezervacijo, če bi te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev:
 • za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80 % zasedenost letala;
 • za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;
 • za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 10 potnikov.

Organizator je dolžan o odpovedi potovanja obvestiti potnike najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov vizumov ter cepljenj, zahtevanih po programu.

6. Kategorizacija objektov

Pri objektih niso vedno navedene uradne kategorije, ampak so le-te podane na podlagi naših kategorizacijskh standardov:
 • 1*: zelo preprosto opremljena nastanitev brez posebnega udobja
 • 2*: preprosto opremljena nastanitev z nekoliko udobja
 • 3*: dobro vzdrževana nastanitev s standardno opremo,
 • 4*: udoben opremljane nastanitev z dobrim standardom in privlačnim pohištvom
 • 5*: najboljša nastanitev z bogato opremo in sodobnim pohištvom.

7. Rezervacija na vprašanje oziroma na poizvedbo

V primeru, da organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne more dokončno potrditi rezervacije, se izvede rezervacija "na vprašanje" oz. "na poizvedbo".  V primeru, da je rezervacija "na poizvedbo" potrjena v roku 7 dni od sklenitve pogodbe o potovanju, le-ta potnika zavezuje. Organizator ima pravico do povrnitve škode, ki nastane v primeru, da potnik odstopi od pogodbe. V primeru takšnega odstopa od pogodbe veljajo pravila točke "Odpoved potovanja s strani potnika". V primeru, da rezervacija "na pozvedbo" ni potrjena, se šteje pogodba o potovanju za nično.

8. Sprememba programa s strani organizatorja

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev samo za nastanitev v objektu iste ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju. Letalski prevoznik ali avtobusni prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom.

9. Kraj potovanja

Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. Kraj potovanja je naveden v pogodbi o potovanju.

10. Odstopnina – zavarovanje za primer odpovedi potovanja

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino oz. pooblasti organizatorja, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za primer odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti le ob prijavi za potovanje in ne kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, če je to predloženo organizatorju v roku 3 dni po odpovedi potovanja. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

Ne glede na plačano odstopnino, ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov odstopnine ali zavarovanja. Administrativni stroški znašajo do 15 €. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima organizator pravico do povračila v skladu s točko “Odpoved potovanja s strani potnika”.

11. Odhod iz objekta pred zaključkom bivanja

V primeru, da potnik predčasno zaključi potovanje, mu organizator ni zavezan vrniti neizkoriščenega dela potovanja. V primeru, da potniku v hotelu ali apartmaju izdajo potrdilo, da je zapustil objekt pred zaključkom predvidenega bivanja, to potrdilo predstavlja potrdilo, da je potnik zapustil objekt in ne privolitev upravljavca objekta ali organizatorja, da bo potnik prejel povračilo zneska za neizkoriščene dni.

12. Obvestilo o odhodu

Obvestilo o odhodu v katerem je navedena ura odhoda prejme potnik najkasneje 7 dni pred odhodom. Obvestilo pošljejo Apartmaji.com d.o.o. potniku z običajno pošto ali po elektronski pošti. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi prepozne ali neizročene poštne pošiljke.

13. Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je hkrati odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealiziranih storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

14. Prodaja letalskih vozovnic

Pri prodaji/nakupu letalskih vozovnic veljajo splošni pogoji poslovanja letalskega prevoznika.

15. Potnikove obveznosti

Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno, njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom. Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

16. Prtljaga

Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage (do 15 kg na čarterskih prevozih in do 20 kg prtljage na rednih letalskih prevozih). Za vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je treba dodatno doplačati. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Posebna prtljaga kot je kolo, surf in golf oprema se dodatno plača in sicer običajno ob odhodu na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Za prevoz prtljage je odgovoren prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne zahtevke v zvezi s tem mora potnik uveljavljati neposredno pri letalskem prevozniku po pravilih, ki jih določi prevoznik. V primeru izgube ali poškodovanja prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega na kraju samem preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po pravilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

17. Odgovornost za izgubljeno, poškodovano ali ukradeno prtljago

Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane v času trajanja potovanja zaradi izgubljene, poškodovane ali ukradene prtljage. V tem primeru mora potnik uveljavljati škodo na kraju samem.

18. Nastanitev in želje potnikov

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, komfort, lega- orientacija, določeno nadstropje), bo nastanjen v enem izmed apartmajev, ki so uradno registrirani za izdajanje gostom. Razdelitev apartmajev je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

19. Čas prihoda in odhoda apartmajev

Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava apartmajev in mobilnih hišk vrši med 16. in 19. uro (v nekaterih primerih tudi po 17. uri), zato je potrebno pri odhodu zapustiti apartma oz. mobilno hiško do 9. oz 10. ure (odvisno od objekta), saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.

20. Ustne informacije o storitvi in namestitvi

Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, organizatorja ne obvezujejo. To velja tudi za krajevne in hotelske prospekte, ki jih potnik dobi v hotelu ali apartmaju. Veljajo le podatki iz kataloga ali podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med organizatorjem in potnikom.

21. Potrditev ure povratnega leta ali povratnega avtobusnega prevoza

Letalska družba, avtobusni prevoznik oz. organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe ure poleta ali avtobusnega prevoza. Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom potrditi prevozniku uro povratnega leta oz. preveriti pri predstavniku organizatorja potovanja uro povratka. Navedeno velja za prodajo letalskih kart. V primeru prodaje organiziranega turističnega aranžmaja je za obveščanje zadolžen organizator.

22. Posebnosti "super last minute" aranžmajev

Pri tovrstnih aranžmajih (fortuna, ruleta, jocker, as) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa apartmaja ni možna; pri tovrstnih aranžmajih jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev (nočitev). Zato je potrebno upoštevati, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni apartmaji, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča …), da imajo apartmaji lahko slabšo lego oz. so skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko …). V primeru rezervacije več apartmajev organizator ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih razpoložljivih apartmajev v posameznem objektu.

23. Reševanje pritožb

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik zahteva sorazmerno znižanje cene, pogoj pa je, da pri organizatorju pisno ugovarja v zakonitem roku. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki jo v eni reklamacijski zadevi podpiše več potnikov, ki niso navedeni na skupni prijavnici/pogodbi. Pritožba mora biti poslana v pisni obliki na sedež podjetja Apartmaji.com turizem, d.o.o., ali v poslovno enoto, kjer je potnik naredil rezervacijo. Organizator ne sprejema pritožb po elektronski pošti. V primeru, da organizator prejme pritožbo po elektronski pošti, le-te ne bo obravnaval oz. jo bo smatral kot, da ni bila pravilno poslana. Enako velja tudi za odgovor na pritožbo tako fizičnim strankam kot tudi pooblaščenim agencijam.

24. Pritožbeni postopek

Če je to mogoče, potnik že v kraju samem reklamira neustrezno storitev na recepciji objekta ali pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa na dežurni telefon organizatorja, ki je napisan na voucherju. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom.

Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo oziroma zapisnik.

Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku ali najkasneje 2 meseca po opravljeni storitvi poslati pisno pritožbo ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator bo upošteval samo utemeljene pisne pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku pritožbe.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.

V primeru pritožbe za potovanje katerega odgovorni organizator ni Apartmaji.com turizem, d.o.o. bo Apartmaji.com turizem, d.o.o. pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi pritožbe potnika pisno obvestil. V primeru, da Apartmaji.com turizem, d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse pritožbene zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.  Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja oziroma rešitvijo pritožbe, ima pravico poiskati zaščito na sodišču.

25. Omejitev odgovornosti

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

26. Varovanje osebnih podatkov

Vsi podatki, ki jih posredujete med uporabo strani, so zaščiteni pred zlorabo. Vaši podatki so zaščiteni v skladu z zakonom, uporaba pa omejena na potrebe izvajanja rezervacije v vašem imenu. Podatki o nosilcu rezervacije in potnikih bodo posredovani samo organizatorju potovanja za potrebe rezervacije.
Veljavno od 1. decembra 2014.