Mobilne hiške in apartmaji - Apartmaji.com - COVID-19 in zavarovanje odpovedi
Show menu

COVID-19 in zavarovanje odpovedi

Kritje obstaja v primeru pozitivnega testa z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhajajo vse potrebne navedbe, da je bolnik zbolel za COVID-19 po sklenitvi zavarovanja (nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja) in mu to onemogoča potovanje.

Samo pozitiven test na SARS COVID-19 ali odločba o karanteni nista razlog, na podlagi katerega je mogoče uveljavljati zavarovanje odpovedi potovanja zaradi bolezni, ampak se mora razviti bolezen, ki onemogoča potovanje. Osebni zdravnik ali pediater izda v tem primeru zdravniško potrdilo, na katerem morajo obvezno biti napisani bolezenski znaki. V tem primeru ste upravičeni do vračila celotnega zneska, zmanjšanega za zavarovalno premijo 5 % in administrativne stroške 15 eur. Zahtevek z vso potrebno dokumentacijo je z naše strani v odločanje podan zavarovalnici in na njihovo rešitev zahtevka nimamo vpliva.

Podrobne informacije zavarovalnice SAVA o zavarovanju rizika odpovedi potovanj si lahko preberete na tej povezavi. (s klikom na tekst se vam odpre zunanja povezava)


Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje?

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.

Potnike, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina le-teh pa je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Odpoved potovanja mora potnik obvezno v pisni obliki javiti agenciji najkasneje v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi oz. najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz predhodno omenjenih razlogov. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja, in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina sploh ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (večina objektov med 14.00 in 16.00 uro).

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina, in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh naših poslovalnicah.

Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.